Sprint 50 Challenge│スプリント50チャレンジ

12月25日㈯Sprint 50 SportsFestival in Yamanashi

Photo:Motoyuki Kitahara
Instagram : @moto_graphys
https://www.instagram.com/moto_graphys/

Twitter : @moto_graphys
https://twitter.com/moto_graphys/